30 napos termék – visszaküldés

Webáruházunk vevőink bizalma érdekében vállalja, hogy a törvényben előírt 14 napos elállási idő helyett 30 napos elállási időt biztosít minden webáruházunkban vásárolt termékre. Ön tehát 30 naptári napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől és élni minden olyan joggal, mely Önt a törvény szerinti elállás esetén megilleti. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 30 napon belül.

Az elállási határidő attól a naptól számított 30 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postai úton, vagy telefaxon illetve emailban, elektronikus úton az alábbi címre:

AN-PE 32 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely/postai cím:  8000 Székesfehérvár, Széchenyi I. u. 89.

Email:  [email protected]

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a következők szerint: 

Elállási / Felmondási nyilatkozat minta:

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:Termék/ek neve:Szerződéskötés időpontja / átvétel időpontja:A fogyasztó neve:A fogyasztó címe:A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)Kelt: ……………………………… 

Weboldalunkon közvetlenül is letöltheti PDF formátumban az elállási nyilatkozat-mintát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni.

A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket és a termék visszaküldésének költségét mi viseljük.Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.Tájékoztatjuk, hogy Önt terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a fentiek szerint a  45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározottak szerint gyakorolja.

Shopping Cart